چکیده: برای طراحی یک سیستم خورشیدی دانستن تعداد ساعات آفتابی و شدت تابش خورشید در محل پروژه برای طراح الزامیست. در این مقاله به محاسبه شدت تابش خورشید پرداخته شده است

نتیجه گیری: در این مقاله، کوشش بر آن بود تا با ارئه روش های محاسبه شدت تابش خورشید(روش ساده نیمه سینوسی و روش آسمان صاف)،مقدار تقریبی شدت تابش خورشید را در هر ساعت در یک روز با هوای صاف در هر نقطه ، با داشتن پاره ای اطلاعات محاسبه نمود.

عضو شوید یا وارد ناحیه کاربری شوید تا بتوانید ادامه مطلب را ببینید!!!!